Info

 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Az erre vonatkozó Cookie kezelési szabályzatot itt találod. 

Kategóriák

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

EMLÉKMENTŐ KFT.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: Emlékmentő Kft.

székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 12.

telephely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 63. fszt. 2. (Nyugati Átjáró Üzletház – SKÁLA)

e-mail: studio@emlekmento.com

telefon: +36-70/770-2330

cégbejegyzés helye, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-936457

adószám: 22627665-2-42

képviseli: Szokolai Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: Emlékmentő).

Az Emlékmentő tiszteletben tartja a személyhez fűződő jogaidat, ezért elkészítettük az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely a honlapunkon is elérhető.

 

2. A tájékoztató hatálya

 

2.1 A tájékoztató személyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Emlékmentő kezeli, kivéve a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő adatkezeléseket.

2.2 A tájékoztató tárgyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató az Emlékmentő adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjunk.

 

3. Jogszabályok, elvek

 

3.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény - az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") 

3.2 Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

Személyes adatot kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból és a megjelölt ideig kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

 

Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag azok, a cégünkkel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

Az adatkezelés során végig folyamatosan gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az adatok tárolása során az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tesszük lehetővé, ennél hosszabb ideig az adatokat csak törvényi felhatalmazás alapján, közérdekű archiválás céljából őrizzük meg.

 

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tiszteségesen, az érintettek számára átlátható módon végezzük, annak során felelünk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésért.

 

4. Fogalom meghatározások

 

 „személyes adat”: a természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 „érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl.: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

5. Adatkezelési tevékenységek

5.1 A honlap megtekintése

5.1.1 Automatikusan rögzített adatok

Ha megtekinted a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek eszközöd (pl.: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, valamint az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver - külön hozzájárulásod nélkül - a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 90 nap.

5.1.2 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg el nem hagyod az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így nem kell ismételten megadnod vagy kitöltened az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismer, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az azonosításodra, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen (pl. webáruház, webmail), az a helyes működés szükséges feltétele. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát előfordulhat, hogy valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatod be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáidat. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kívánsz engedélyezni a honlapunkról, módosíthatod a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapj a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthatsz minden cookiet. Ugyanakkor bármikor törölheted a számítógépeden vagy mobileszközödön eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresd az adott böngésző súgójában. Kérjük, vedd figyelembe, hogy amennyiben letiltod a cookie-kat, le kell mondanod a honlap bizonyos funkcióiról.

5.1.3 Közösségi hálózati cookie-k

Honlapunkon közösségi hálózatok funkcióit is megtalálod. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, mely képes a cookie-k olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak az eszközödön való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését.

Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk tájékoztatni ezekről az elemekről.

A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi cookie-jai jelenhetnek meg a honlapon:

5.1.4 Ellenőrizd le a sütiket és akár ki is kapcsolhatod azokat

A mai böngészők lehetőséget kínálnak a sütik beállítására, illetve be- és kikapcsolására.

A sütik általános beállításként a böngészőkben úgy vannak beállítva, hogy elfogadásra kerüljenek, de ezek a beállítások minden esetben módosíthatók igényeidnek megfelelően. Ne felejtsd azonban, hogy ez által honlapunk működése nem lesz teljes funkcionalitású vagy nem lesznek használhatók valamennyi kényelmi funkciói. Ha kikapcsolod ezeknek a sütiknek a működését úgy akár az is előfordulhat, hogy honlapunk egyes funkciói (ilyenek pl. a munkamenet – session – sütik) működésképtelenné válnak.

Kérjük az alábbi lista alapján válaszd ki, hogy melyik böngészőt használod és tájékozódj a beállításokban a sütikről:

5.1.5 Hivatkozások és linkek

Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Emlékmentőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintsd át az általad látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adataidat bármilyen formában megadnád.

5.2 Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Emlékmentő néven.

A Facebook oldalunkon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra mint facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhatsz fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhatsz le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheted a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket. Azzal, hogy követsz bennünket, a profilod elérhetővé válik számunkra, azonban arról adatot nem rögzítünk.

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: A hozzájárulásod. Bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat a követés leállításával, ez a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést nem érinti.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg a hírfolyamodon, ameddig szeretnéd. Hírfolyamunkat úgy is eléred, ha nem követsz bennünket, híreinkről azonban ebben az esetben külön értesítést nem kapsz.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphatsz.

5.3 Kapcsolatfelvétel

Bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphetsz velünk (weboldalon elhelyezett űrlapon, e-mailben, facebookon keresztül, telefon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulásodat vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod. Bármikor visszavonhatod hozzájárulásodat, ám kérjük vedd figyelembe, hogy megkeresésedet hozzájárulásod nélkül valószínűleg nem tudjuk majd megválaszolni. Hozzájárulásod visszavonása nem érinti a hozzájárulásod időpontját megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama: az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Emlékmentő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és a – minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

5.4 Regisztráció és vásárlás a web-en

A webshop üzemeltetés adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezésekről külön Emlékmentő Webshop adatkezelési tájékoztatót tettünk közzé, amelyet a honlapunkon találhatsz meg.

5.5 Munkaerő toborzás

Az adatkezelés a foglalkoztatni kívánt új munkavállalók adatkezelésére vonatkozik mindaddig, amíg a kiválasztási folyamat tart.  A kiválasztási folyamat végeztével ez az adatkezelési cél megszűnik. A felvételt nem nyert pályázók adatait az Emlékmentő rendszereiből töröljük, kivéve, ha kérésedre, vagy a mi kérésünkre megadod hozzájárulásodat személyes adataid további kezelésére egy későbbi foglalkoztatási szerződés reményében.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel, és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

A jelentkezők hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesznek. Ráutaló magatartás, hogy a jelentkezés az álláshirdetésre és/vagy az önéletrajz elküldése nekünk. Hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a visszavonás nem érinti a hozzájárulást megelőző jogszerű adatkezelést. A jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen a jelentkező által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szakmai végzettség

Az adatkezelés időtartama:

Az állást betöltő személy kiválasztása után

 • a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából,
 • a sikertelen pályázó adatait 8 napon belül töröljük rendszereinkből vagy a pályázó kérése alapján hozzájárulást kérünk adatai további egy évig történő kezelésre egy későbbi állásajánlat lehetőségének biztosítása céljából. Amennyiben a hozzájárulást 30 napon belül nem kapjuk meg, a pályázó adatait töröljük.

Az általános, nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó, postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az érintett hozzájárulása alapján adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatok törlésre kerülnek.

A hozzájárulás visszavonásának bejelentési módja: írásban az Emlékmentő Kft. (1141 Budapest, Cinkotai út 12.) részére írt levélben vagy egyéb írásos nyilatkozatban, illetve elektronikus üzenetben (e-mail cím: studio@emlekmento.com). Az Emlékmentő az elektronikus üzenetben írt visszavonó nyilatkozatot csak abban az esetben fogadja el, ha a nála bejelentett e-mail címről küldi az érintett a részére. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás megadását megelőző jogszerű adatkezelést.

5.6 Természetes személy ügyfelek nyilvántartása (ügyfél adatbázis I.)

Az Emlékmentő ügyfeleivel megkötött szerződések teljesítése során a magánszemély szerződő felek (érintettek) személyes adatainak kezelése.

Az adatkezelés célja: a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, majd kapcsolattartás az ügyfelekkel a szerződések teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont)

A kezelt személyes adat kategóriák: név, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a szerződés teljesítését követően - a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – további öt, illetve nyolc évig történik, majd az adatok törlésre kerülnek az Emlékmentő rendszereiből.

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: írásban az Emlékmentő Kft. (1141 Budapest, Cinkotai út 12.) részére írt levélben vagy egyéb írásos nyilatkozatban, illetve elektronikus üzenetben (e-mail cím: studio@emlekmento.com). Az Emlékmentő az elektronikus üzenetben írt visszavonó nyilatkozatot csak abban az esetben fogadja el, ha a nála bejelentett e-mail címről küldi az érintett a részére.

5.7 Jogi személyekkel kötött szerződéseknél képviselők nyilvántartása (ügyfél adatbázis II.)  

Az Emlékmentő és más jogi személyek között megkötött szerződések teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, intézmény, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy a szerződéses partner (munkáltató, megbízó) adja át nekünk, vagy közvetlenül a munkavállalótól / képviselőtől kérjük el.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a jogi személyek közötti szerződés teljesítése érdekében

Az adatkezelés jogalapja: az Emlékmentő és a vele szerződő jogi személy jogos érdeke.  Az ilyen adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk a szerződéses partnerrel (munkáltatóval, megbízóval) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasítás esetében az érintett munkavállaló / képviselő élhet érintetti jogaival (ld. alábbi 6.1-6.8 pontokat) és jogorvoslati lehetőségekkel (ld. alábbi 6.9 pontot).

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím, céges telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg az érintett be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen és azt az Emlékmentő elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: írásban az Emlékmentő Kft. (1141 Budapest, Cinkotai út 12.) részére írt levélben vagy egyéb írásos nyilatkozatban, illetve elektronikus üzenetben (e-mail cím: studio@emlekmento.com). Az Emlékmentő az elektronikus üzenetben írt visszavonó nyilatkozatot csak abban az esetben fogadja el, ha a nála bejelentett e-mail címről küldi az érintett a részére.

5.8 Kamerás megfigyelés

Az Emlékmentő az 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 63. fszt. 2. szám alatti telephelyén kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet minőségbiztosítási céllal.

A kamerás megfigyelést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott telephelyen, a helyszínen kaphat.

5.9 Hangfelvétel készítése

Az Emlékmentő az 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 63. fszt. 2. szám alatti telephelyén - a kamerás megfigyelő rendszer keretében, annak elemeként - hangrögzítő rendszert üzemeltet minőségbiztosítási célból.

A hangrögzítést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A hangrögzítéssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott telephelyen, a helyszínen kaphat.

5.10 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Emlékmentő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 

6. Jogaid a személyes adataid kezelésével kapcsolatban

 

Az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetnek meg. Amennyiben élni szeretnél jogaiddal, vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 63. fszt. 2.

e-mail cím: studio@emlekmento.com

Azonosítás

Kérésed teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell a személyazonosságodat igazoló okirat(ok) alapján. Ha nem tudunk azonosítani, akkor sajnos nem teljesíthetjük a kérésedet.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy - kérésedre - szóban nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha elektronikus úton nyújtod be a kérésedet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetőséged más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérésed beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatunk intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve kérésed összetettségét és a kérések számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatunk.

Kötelesek vagyunk az intézkedés valamilyen okból történt elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

6.1 Visszavonhatod hozzájárulásodat

A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén, bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az Emlékmentő az erről szóló értesítésed kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásodat megelőző jogszerű adatkezelést.

6.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhetsz

Tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Milyen jogaid és jogorvoslati eszközeid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az adataidat?
 • Hozunk-e automatizált döntést rád vonatkozóan személyes adataid felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhetsz tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár?
 • Ha azt tapasztalod, hogy adataidat nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheted annak bemutatását, hogy mi garantálja személyes adataid megfelelő kezelését?
 • Kérhetsz másolatot a kezelt személyes adataidról. (Az egynél több másolatért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

6.3 Helyesbítést kérhetsz

Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatodat (GDPR 16. cikk).

6.4 Kérheted személyes adataid törlését

Kérheted, hogy töröljük a személyes adataidat (GDPR 17. cikk), ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul;
 • megállapításra kerül, hogy a személyes adataidat jogellenesen kezeljük;
 • európai uniós vagy hazai jogszabály azt előírja.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de kéred azok megtartását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen és ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Emlékmentő jogos indokai elsőbbséget élveznek a jogos indokaiddal szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az európai unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

6.6 Kérheted, hogy adjuk át a személyes adataidat (adathordozhatósághoz való jog)

Jogosult vagy arra, hogy – kérésedre - az általunk kezelt személyes adataidat géppel olvasható formátumban átadjuk részedre (GDPR 20. cikk), továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd – vagy kérésedre – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag a hozzájárulásodon, vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

6.7 Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Akkor is tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhatsz). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.8 Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

Kivétel ez alól, ha az említett döntés:

 • szerződés megkötése vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát olyan európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintettek jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • kifejezett hozzájáruláson alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben kérhetsz kérhet emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheted álláspontodat és a döntéssel szemben kifogást nyújthatsz be.

6.9 Jogorvoslati lehetőségek

6.9.1 Panaszt tehetsz a NAIH-nál

Amennyiben véleményed szerint személyes adataid kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival, úgy jogosult vagy panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

elnök:                              dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím:             1530 Budapest, Pf.: 5

cím:                                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon:                          +36 (1) 391-1400

fax:                                   +36 (1) 391-1410

web:                                http://naih.hu

e-mail:                            ugyfelszolgalat@naih.hu

6.9.2 Bírósághoz fordulhatsz

Amennyiben véleményed szerint személyes adataid kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival és ezzel sérültek a jogaid, úgy jogosult vagy bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - választásod szerint - a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

6.9.3 Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Emlékmentő adataid jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy személyiségi jogaidat megsérti, kártérítés, illetve sérelemdíj követelhető tőle. Mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A személyiségi jogok megsértésének szankcióira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, Harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak irányadók.

 

7. Adatbiztonság

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy - figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat - a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsuk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

8. Adatfeldolgozók

 

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység

Név / Cégnév

Székhely

Elérhetőség

Tárhely szolgáltató

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

+36-1/234-5011,

info@shoprenter.hu

Postai szolgáltatások, futárszolgálat (MPL)

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

+36-1/767-8200 ugyfelszolgalat@posta.hu

Emlék Magazin hírlevél kiküldés

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

1106 Budapest, Fehér út 10.

+36-30/555-1100 info@ens.hu

Számlázás

NetSoft

Informatika Kft.

1214 Budapest, Erdősor u. 16.

+36-20/404-1010 info@okosugyvitel.hu

On-line fizetés

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor u. 16.

+36-1/366-6666 info@otp.hu

9. Adattovábbítás

 

Az Emlékmentő az Európai Unión kívüli harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet felé nem továbbít adatokat.

Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók felé továbbítjuk személyes adataidat és csak abban az esetben, ha az az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges.

A jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére - azok jogszerű megkeresésének megfelelően - átadjuk.

 

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Emlékmentő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A módosítás hatálybalépését követően az érintett a honlap használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.